ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

      ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาเกิดภาวะสถานการณ์ความรุนแรงและเหตุการณ์ ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

     ระบบฐานข้อมูลข่าวชายแดนใต้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญ ที่เกิดจากการรวบรวมสถานการณ์ข่าว บทความการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ จากเว็บไซต์ออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสืบค้นได้อย่างแพร่หลายและกว้างขวาง ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย นักวิชาการและผู้ใช้สนใจทั่วไป ในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในระดับชาติต่อไป
พิมพ์คำค้นในชื่อข่าว:Limit to :
  start date
  end date