ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

      ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาเกิดภาวะสถานการณ์ความรุนแรงและเหตุการณ์ ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

     ระบบฐานข้อมูลข่าวชายแดนใต้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญ ที่เกิดจากการรวบรวมสถานการณ์ข่าว บทความการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ จากเว็บไซต์ออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสืบค้นได้อย่างแพร่หลายและกว้างขวาง ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย นักวิชาการและผู้ใช้สนใจทั่วไป ในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในระดับชาติต่อไป
พิมพ์คำค้นในชื่อข่าว:Limit to :
  start date
  end date 


ฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลสูญหายระหว่างช่วง ก.ค. 58 - ธ.ค. 59

หอสมุดฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนให้ผู้ใช้บริการทราบว่า ฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความเสียหายจากปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง ส่งผลให้เกิดการทำงานผิดพลาดเกี่ยวกับสื่อบันทึกข้อมูลของเครือแม่ข่าย มีผลให้ข้อมูลส่วนหนึ่งภายในฐานข้อมูลตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2558 - ธันวาคม 2559 สูญหายและไม่สามารถกู้คืนได้

หอสมุดฯ ขออภัยในความไม่สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มา ณ ที่นี้