ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้
คำแนะนำ/ช่วยเหลือ

เครื่องมือการสืบค้น

       การสืบค้นข้อมูลของระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ: ข่าวชายแดนภาคใต้ ผู้ใช้สามารถสืบค้นโดยการระบุคำที่ต้องการสืบค้นในช่องการสืบค้น ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้นข่าวผ่านช่องทางการค้นได้ดังนี้

1.Directory Search เป็นการสืบค้นจากกลุ่มข่าวที่ต้องการและผู้ใช้สามารถเลือก Browse ข้อมูลผ่านทางดัชนีกลุ่มข่าวได้
2.Basic Search เป็นการสืบค้นแบบง่าย
3.Advanced Search เป็นการสืบค้นข่าวแบบละเอียด ด้วยการสร้างเงื่อนไขแบบ บูลีน and or และ not ทำให้ผู้ใช้ได้ข่าวตรงตามความต้องการมากขึ้น

       ในส่วนของการแสดงผลการสืบค้น มีการแสดงผลการสืบค้นเป็นรายการ โดยให้รายการของข้อมูลข่าวที่แสดงในแต่ละหน้า ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของข่าวและ จำนวนรายการผลการสืบค้น

วิธีการสืบค้น

1. Directory Search มี 2 ทางเลือก คือ

1.1 เลือก Browse ข้อมูลผ่านทางดัชนีกลุ่มข่าว
โดยการเลือกดัชนีสารบัญเนื้อหาข้อมูลกลุ่มข่าวหลักและข้อมูลกลุ่มข่าวย่อย ซึ่งเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาข่าว

เช่น "พื้นที่เกิดเหตุการณ์" ประกอบด้วยข้อมูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล
"จังหวัดปัตตานี" ประกอบด้วยข้อมูล อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอสายบุรี อำเภอโคกโพธิ์ เป็นต้น
โดยผู้ใช้สามารถที่จะเลือก browse ข้อมูลที่ต้องการที่มีสัญญลักษณ์ ปรากฎอยู่ เช่น " อำเภอเมืองปัตตานี " ซึ่งระบบจะเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา เฉพาะ "อำเภอเมืองปัตตานี"

1.2 เป็นการสืบค้นจากกลุ่มของข่าวที่ต้องการ
ซึ่งสามารถค้นข้อมูลได้จากทั้งกลุ่มข่าวหลักและกลุ่มข่าวย่อย เช่น
- ค้นคำว่า "จังหวัดปัตตานี" ระบบจะทำการค้นข้อมูลในกลุ่มข่าวหลักทั้งหมด ที่มีคำว่า "จังหวัดปัตตานี"
- ค้นคำว่า "ลักษณะของเหตุการณ์" ระบบจะทำการค้นข้อมูลในกลุ่มข่าวหลักทั้งหมด ที่มีคำว่า "ลักษณะของเหตุการณ์ "
- ค้นคำว่า "เจ้าหน้าที่รัฐ" ระบบจะทำการค้นข้อมูลในกลุ่มข่าวหลักทั้งหมด ที่มีคำว่า "เจ้าหน้าที่รัฐ"
เป็นต้น


2. Basic Search

เป็นการสืบค้นแบบง่าย ซึ่งผู้ใช้สามารถใส่คำค้นที่ต้องการ โดยสามารถระบุการสืบค้นจากชื่อเรื่อง คำสำคัญ หัวเรื่อง
และแหล่งข่าวออนไลน์ เช่น
- ค้นคำว่า "ทหาร" โดยระบุการสืบค้นจาก "ชื่อเรื่อง" หากต้องการให้คำค้นที่ระบุปรากฎอยู่ในชื่อเรื่อง
- ค้นคำว่า "ก่อการร้าย" โดยระบุการสืบค้นจาก "คำสำคัญ" หากต้องการให้คำค้นที่ระบุปรากฎอยู่ในคำสำคัญ
- ค้นคำว่า "สื่อมวลชน" โดยระบุการสืบค้นจาก "หัวเรื่อง" หากต้องการให้คำค้นที่ระบุปรากฎอยู่ในหัวเรื่อง
- ค้นคำว่า "ผู้จัดการ" โดยระบุการสืบค้นจาก "แหล่งข่าวออนไลน์" หากต้องการให้คำค้นที่ระบุปรากฎอยู่ในแหล่งข่าวออนไลน์


3. Advanced Search

เป็นการสืบค้นข่าวแบบละเอียด ด้วยการสร้างเงื่อนไขแบบ บูลีน and or และ not
- การใช้ and เช่น ค้นคำว่า "ทหาร" จากชื่อเรื่อง คำว่า "ก่อการร้าย" จากชื่อเรื่อง จะได้ผลการสืบค้นที่ปรากฎคำว่า ทหาร และ ก่อการร้าย ในข่าวเดียวกัน
- การใช้ or เช่น ค้นคำว่า "ทหาร" จากชื่อเรื่อง คำว่า "ก่อการร้าย" จากชื่อเรื่อง จะได้ผลการสืบค้นที่ปรากฎคำว่า ทหาร หรือ ก่อการร้าย คำใดคำหนึ่ง หรือทั้งสองคำจากข่าวเดียวกัน
- การใช้ not เช่น ค้นคำว่า "ทหาร" จากชื่อเรื่อง คำว่า "ก่อการร้าย" จากชื่อเรื่อง จะได้ผลการสืบค้นที่ปรากฎชื่อเรื่องคำว่า ทหาร โดยไม่มีคำว่าก่อการร้ายในข่าวเดียวกัน


ฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลสูญหายระหว่างช่วง ก.ค. 58 - ธ.ค. 59

หอสมุดฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนให้ผู้ใช้บริการทราบว่า ฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความเสียหายจากปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง ส่งผลให้เกิดการทำงานผิดพลาดเกี่ยวกับสื่อบันทึกข้อมูลของเครือแม่ข่าย มีผลให้ข้อมูลส่วนหนึ่งภายในฐานข้อมูลตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2558 - ธันวาคม 2559 สูญหายและไม่สามารถกู้คืนได้

หอสมุดฯ ขออภัยในความไม่สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มา ณ ที่นี้