ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


มอ.เปิดเวทีประชุมวิชาการเภสัชฯ หัวข้อแนวทางปฏิบัติที่ดี-สร้างมาตรฐานอาเซียน
 ชื่อเรื่อง  มอ.เปิดเวทีประชุมวิชาการเภสัชฯ หัวข้อแนวทางปฏิบัติที่ดี-สร้างมาตรฐานอาเซียน
 ผู้เขียน   -
 แหล่งข่าวหลัก  หนังสือพิมพ์ข่าวสด
 คอลัมน์ข่าว  ราชภัฎ
 URL  http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROeVlXb3dNVEV5TVRJMU5RPT0=§ionid=TURNek1RPT0=&day=TWpBeE1pMHhNaTB4TWc9PQ==
 เนื้อหา รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) แจ้งว่า ในวาระครบรอบ 35 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มอ. และครบรอบทศวรรษในการผลิตบัณฑิตสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม และโดยที่คณะเภสัชศาสตร์ มอ. เป็นหนึ่งในสถาบันที่ผลิตเภสัชกรเพื่อให้มีความรู้และทักษะที่ตอบสนองต่อระบบยาของประเทศ และประชาคมอาเซียน คณะเภสัช ศาสตร์จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ประจำปี 2556 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติที่ดีในงานเภสัชกรรมปฏิบัติ ขึ้นในวันที่ 24-25 ม.ค.2556 การประชุมดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนาทักษะ อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละสาขาที่สำคัญต่อระบบยา ในขณะเดียวกันเภสัชกรในประชาคมจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนวิชาชีพเภสัชกรรมในประชาคมเป็นไปอย่างสอดคล้องและประสานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ จากการจัดตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งมีข้อตกลงเรื่องความอิสระของการไหลเวียนของสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานคุณภาพและความคล่องตัวเกี่ยวกับเงินทุนในประชาคม ทำให้ประชาคมนี้มีความตื่นตัวในการแข่งขัน เพื่อการพัฒนาความเท่าเทียมด้านเศรษฐกิจสู่การบูรณาการเข้าสู่เศรษฐกิจโลก ซึ่งการบริการด้านสาธารณสุขเป็น 1 ใน 4 บริการหลักที่จะมีการแลกเปลี่ยนอย่างเสรี คณะเภสัชศาสตร์จึงจัดการประชุมดังกล่าวขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบัติที่ดีทางด้านเภสัชกรรมในภูมิภาคอาเซียน สร้างความเข้าใจในบทบาทของวิชาชีพในประชาคมอาเซียน และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรวิชาชีพในภาคการศึกษาและเภสัชกรในแหล่งปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
 วันที่เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2555
 วันที่บันทึกข้อมูล 12 ธ.ค. 2555