ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
 ชื่อเรื่อง  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้เขียน   -
 แหล่งข่าวหลัก  มติชน
 คอลัมน์ข่าว  General
 URL  http://www.matichon.co.th/matichon.php?s_tag=01p0105061047&show=1§ionid=0101&day=2004/10/06
 เนื้อหา

แต่งตั้งผู้บริหารในกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติส่วนหน้า

เพื่อให้กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้(กอ.สสส.จชต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 260/2547 เรื่อง นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2547 สามารถดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีจึงออกคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารดังต่อไปนี้

1.กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้

ให้ พลเอกสิริชัย ธัญญสิริ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้อำนวยการเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายศิวะ แสงมณี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองผู้อำนวยการเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองผู้อำนวยการเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลตำรวจโทวงกต มณีรินทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองผู้อำนายการเสริมสร้างสันติสุข จังหวดชายแดนภาคใต้

นายศิระชัย โชติรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นรองผู้อำนวยการเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้

2.สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติส่วนหน้า

ให้พลโทสุรพล เผื่อนอัยกา รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

3.ให้ผู้บริหารดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 260/2547 เรื่อง นโยบายและแนวทางการบริหารจังหวัดเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2547

 วันที่เผยแพร่ 6 ต.ค. 2547
 วันที่บันทึกข้อมูล 6 ต.ค. 2547