ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


ห้ามวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชายแดนใต้ หวั่นนำมาประกอบระเบิด
 ชื่อเรื่อง  ห้ามวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชายแดนใต้ หวั่นนำมาประกอบระเบิด
 ผู้เขียน   -
 แหล่งข่าวหลัก  หนังสือพิมพ์ข่าวสด
 คอลัมน์ข่าว  ภูมิภาค
 URL  https://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHdNVEF5TVRJMk1nPT0=§ionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBeE9TMHhNaTB3TWc9PQ==
 เนื้อหา ยะลา - พ.อ.วัชรกร อ้นเงิน รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน.เผยว่า จากกรณีเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนใต้ในห้วงที่ผ่านหลายครั้งพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวงจรถอดรหัสสัญญาณความถี่ DTMF และวงจรตั้งเวลาด้วย IC มาเป็นส่วนประกอบในการจุดชนวนระเบิดหลายครั้ง สั่งซื้อจากตลาดซื้อขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แหล่งใหญ่ในพื้นที่ กทม. รวมทั้งสั่งซื้อผ่านระบบซื้อขายแบบออนไลน์ ด้วยวิธีการขนส่งทางไปรษณีย์และขนส่งเอกชนจำนวนมาก คาดว่านำไปใช้เป็นส่วนประกอบของระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกัน ยับยั้งเหตุการณ์ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (9) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาตรา 18 (6) แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ออกประกาศกำหนดมาตรการควบคุมวงจรถอดรหัสสัญญาณความถี่ DTMF และวงจรตั้งเวลาด้วย IC ห้ามมิให้นำเข้า IC และแผงวงจรสำเร็จรูปที่มี IC ที่นำไปใช้ประกอบเป็นวงจรจุดระเบิดแสวงเครื่อง ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นวงจรจุดระเบิดแสวงเครื่อง คือ MT8870DE IC 18 ขา MT8870DS IC 18 ขา HT9170D IC 18 ขา ไอซีถอดรหัสสัญญาณความถี่ DTMF เป็นไอซีที่ใช้สำหรับวงจร DTMF เท่านั้น ห้ามเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเด็ดขาด ขอความร่วมมือร้านค้า และ ผู้ประกอบการขนส่ง บุคคลสั่งซื้อ IC ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นจำนวนมากให้บันทึกชื่อ/สกุล/ที่อยู่ และภาพถ่าย หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ รายงานให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อป้องกันการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หาซื้อและสั่งซื้อได้ง่าย มาก่อเหตุร้ายสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน (หน้า 6)
 วันที่เผยแพร่ 2 ธ.ค. 2562
 วันที่บันทึกข้อมูล 4 ธ.ค. 2562