ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


สงขลาคุมเข้มโควิด-19 ต่อเนื่อง พร้อมเตรียมสถานที่ Local Quarantine และชุดปฏิบัติการในทุกอำเภอ
 ชื่อเรื่อง  สงขลาคุมเข้มโควิด-19 ต่อเนื่อง พร้อมเตรียมสถานที่ Local Quarantine และชุดปฏิบัติการในทุกอำเภอ
 ผู้เขียน   -
 แหล่งข่าวหลัก  ผู้จัดการ
 คอลัมน์ข่าว  ภาคใต้ : ข่าวภาคใต้
 URL  https://mgronline.com/south/detail/9640000008251
 เนื้อหา ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลา คุมเข้มมาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมเตรียมสถานที่ Local Quarantine และชุดปฏิบัติการในทุกอำเภอ รองรับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน หลังประเทศมาเลเซียขยายเวลาให้อยู่ได้ถึง 31 มีนาคม 2564 วันนี้ (27 ม.ค.) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 11/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ มาตรการ และความก้าวหน้าวัคซีน การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบเชิงป้องกัน และยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ผลการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ธันวาคม 2563 การบริหารจัดการ SQ/LQ และการเตรียมความพร้อม Local Quarantine ตลอดจนการพิจารณาหารือแนวทางการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นพ.เฉลิมพล โอสถพรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา ตลอดจนผู้แทนของส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่ จ.สงขลา พบว่า มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จากต่างประเทศสะสม จำนวน 6 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มอดีตผู้ต้องขัง และแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษา ซึ่งจากการที่ประเทศมาเลเซียได้ขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างชาติอยู่ในประเทศได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 คาดว่าในเดือนเมษายนนี้ จะมีแรงงานไทยเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้กำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้น โดยเมื่อเดินทางมาถึงด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจคัดกรอง และส่งตัวกลับมากักตัวที่ภูมิลำเนา โดยมีการดูแลตามมาตรการป้องกันโรคสูงสุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง และหากผลการตรวจพบว่าติดเชื้อ ก็จะนำตัวเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ทุกอำเภอได้เตรียมชุดปฏิบัติการ รวมทั้งสถานที่ Local Quarantine ในการรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ขณะที่ในส่วนของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ จ.สงขลา จะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และในส่วนของกลุ่มความเสี่ยงต่ำจะดำเนินการฉีดวัคซีนในห้วงต่อไป ด้าน นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เห็นชอบผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และพม่า อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเลี่ยงการนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้นายจ้างยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กรมการจัดหางานกำหนด ผ่านระบบออนไลน์ https://e-workpermit.doe.go.th ระหว่างวันที่ 15 มกราคมถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564 และเข้าตรวจคัดกรองโควิด-19 รวมทั้งโรคต้องห้าม และประกันสุขภาพระยะ 2 ปี ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยข้อมูลทั้งประเทศจนถึงขณะนี้มีผู้มายื่นลงทะเบียนแล้ว จำนวน 214,087 คน แบ่งเป็นแรงงานต่างด้าว 4,654 คน และนายจ้าง 199,433 คน ในส่วนของ จ.สงขลา มีผู้มายื่นลงทะเบียนแล้ว จำนวน 1,324 คน แบ่งเป็นแรงงานต่างด้าว 37 คน และนายจ้าง 1,287 คน อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ยังคงเน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยให้ยึดหลัก D-H-T-T-P ทั้งการเว้นระยะระหว่างกัน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสังเกตอาการ รวมทั้งการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาด และสามารถป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่ง
 ภาพประกอบ [1]
 ภาพประกอบ [2]
 ภาพประกอบ [3]
 วันที่เผยแพร่ 27 ม.ค. 2564
 วันที่บันทึกข้อมูล 27 ม.ค. 2564