ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


คนดีศรีสงขลา รักสงขลา สานอุดมการณ์ป๋า
 ชื่อเรื่อง  คนดีศรีสงขลา รักสงขลา สานอุดมการณ์ป๋า
 ผู้เขียน  Focus Team
 แหล่งข่าวหลัก  โฟกัสภาคใต้
 คอลัมน์ข่าว  หัวข้อข่าว
 URL  http://www.focuspaktai.com/index.php?file=news&obj=news.view(id=9509)
 เนื้อหา เรารักสงขลา เราต้องทำสงขลาให้มีความเจริญ เราต้องเป็นคนสงขลาที่มีเกียรติ มีประโยชน์ ขอให้ช่วยกันทำให้ได้"

"เราต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เพราะแผ่นดินอำนวยประโยชน์ให้เราอยู่อาศัย เราก็ควรทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ช่วยกันคนละไม้ คนละมือ
สังคม เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องคิด ช่วยกันดูแล ช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดโรคภัย เพราะจะกระทบถึงทุกคน
ถ้าทุกคนทำสิ่งที่ดีงาม เหมือนกับเราดูแลร่างกายดี โดยเฉพาะผู้ใหญ่ควรจะทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีกับเด็ก พ่อแม่ควรให้การดูแลอนาคตที่ดีกับเด็ก เพราะจะทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต เราต้องช่วยกัน สร้างสิ่งที่ดีงาม ยกย่องคนที่ทำความดี"
ฯพณฯ บัญญัติ จันทน์เสนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวกับ"โฟกัสภาคใต้" ถึงที่มาของแนวคิดการสรรหา "คนดีศรีสงขลา" ซึ่งดำเนินการมาเป็นปีที่ 7 นับแต่ปี 2544 และจัดพิธีมอบโล่เชิดขูเกียรติคุณในโอกาส "วันมูลนิธิ พลเอก เปรม
ติณสูลานนท์"มาอย่างต่อเนื่อง
โดยงาน "วันมูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์"ครั้งที่ 1 ประจำปี 2544 วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2544 จัด ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
และจังหวัดสงขลา ได้ประกาศให้วันที่ 26 สิงหาคมของทุกปี เป็น "วันมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์" ตามข้อเสนอของมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นความเชิดชูเกียรติในความซื่อสัตย์ สุจริต และการประกอบ คุณงามความดี เป็นแผ่นดินอเนกอนันต์ของ ฯลฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมตรีและรัฐบุรุษ ให้เป็น เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและอนุชนรุ่นหลัง
โดยความร่วมมือและ ผนวกการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ"คนดีศรีสงขลา" ของมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมผลงานของมูลนิธิในเครือพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ทุกมูลนิธิเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม
การจัดงาน "วันมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์"ยึดคำขวัญการจัดงานตามแนว ปณิธานของ ฯลฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษที่ว่า
"เรารักสงขลา เราต้องทำสงขลาให้มีความเจริญ เราต้องเป็นคนสงขลาที่มีเกียรติ มีประโยชน์ ขอให้ช่วยกันทำให้ได้" ฯพณฯ บัญญัติ จันทน์เสนะ กล่าวต่อว่า ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ให้แนวคิดดังกล่าว และจังหวัดในยุคของตนเอง
จึงได้ขยายผล ด้วยการสรรหาและจัดกิจกรรมส่งเสริมคนดี เพื่อที่จะพยายามส่งเสริมคนสงขลาให้ทำตัวเป็นคนดี ให้สังคมเห็นและยกย่อง ซึ่งแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานก็ดำเนินการกันอยู่ แต่ที่จังหวัดเราจะจัดให้ครอบคลุมถึงคนสงขลาทุกหน่วยงาน ทุกสาขาอาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน
คนระดับประเทศ ถ้าเป็นคนสงขลาเราก็ควรประกาศเกียรติคุณ ขณะเดียวกันเราก็สรรหาคนที่ดี จนถึงวันนี้ การประชาสัมพันธ์ยังอยู่ในวงแคบ เมื่องานฝากเขาไว้ งบไม่มากพอ งานก็ไม่ก้าวหน้าที่ควร เราอยากให้มีการดูแลพัฒนาจังหวัดทุกด้าน ให้กำลังใจ ส่งเสริมคนดี
"7 ปีที่ผ่านมา ผลงานยังไม่ชัดเจน บางครั้งก็มีข้อจำกัดในข้อข้อมูลบุคคลที่นำมาคัดเลือก จึงได้เฉพาะกลุ่ม จึงต้องให้เปิดกว้างกว่าที่เป็นอยู่ แต่เราก็ใช้วิธีการสรรหาจากแต่ละกลุ่มองค์กร ไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการสมัครหรือเสนอชื่อตัวเอง
ที่ผ่านมา สังคมรับรู้ระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่กว้างมาก คนที่รับโล่เชิดชูเกียรติไปยังไม่ได้ทำอะไรที่ชัดเจน เราจะต้องให้เขาได้แสดงความคิด ได้แสดงออกในการเป็นตัวอย่างที่ดี เป็น "พรีเซนต์เตอร์" เขาควรจะเป็นแบบอย่าง ซึ่งเขาก็ภูมิใจ คนทั่วไปก็รับทราบ ดังนั้นเราต้องเพิ่มบทบาทของมูลนิธีฯต่อสังคมให้คนเหล่านี้เป็นสื่อของมูลนิธิฯ

คนดีศรีสงขลา 2544
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2544 ผู้ได้รับโล่เกียรติคุณเชิดชูพระเกียรติ "คนดีศรีสงขลา" ในงาน "วันมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์"ได้แก่
1. กลุ่มเด็กและเยาวชน เด็กหญิงขวัญวิไล แซ่เล่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสะเดาขรรชัยกัมพลานนท์ อ.สะเดา จ.สงขลา
2. กลุ่มเกษตรกร นายสุนทร นิคมรัตน์ เกษตรกรตำบลนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
3. กลุ่มนักธุรกิจผู้นำคุณประโยชน์ทั่วไป นายยลี อินต๋องประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

คนดีศรีสงขลา 2545
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2545 วันที่ 13 สิงหาคม 2545 ผู้ได้รับการค้ดเลือกให้เป็น "คนดีศรีสงขลา"รับโล่ เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ 4 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มเด็กและเยาวชน นายสมประสงค์ บุญถนอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวิชิราวุธ จ.สงขลา
2.กลุ่มเกษตรกร นายตั้น ตันทองแท้เกษตรกรตำบลวังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา
3.กลุ่มนักธุรกิจ/ผู้ทำคุณประโยชน์ทั่วไป นายวิเชียร สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง อ.จะนะ จ.สงขลา
4. กลุ่มข้าราชการ นายยงยุทธ แสงจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
คนดีศรีสงขลา 2546
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2546 วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2546 ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ผลการคัดเลือก "คนดีศรีสงขลา" รับโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ได้แก่
1. กลุ่มเด็กและเยาวชน นางสาวมุกรินทร์ บุญเพชร สถาบันราชภัฎสงขลา
2. กลุ่มเกษตรกร นายริ่น คงสงค์ เกษตรกรอำเภอนาทวี
3. กลุ่มนักธุรกิจผู้ทำประโยชน์ทั่วไป ร.ต.ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน)
4. กลุ่มข้าราชการ นายอำนวย รองเงิน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
คนดีศรีสงขลา 2547
ครั้งที่ 4 ประจำปี 2547 วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2547 ผลการคัดเลือก "คนดีศรีสงขลา"ของคณะกรรมการมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่
1. กลุ่มเด็กและเยาวชน นางสาวพจน์มน เปี่ยมปัญญาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
2. กลุ่มเกษตรกร นายเชวง โชติมณีเลขานุการกลุ่มเลี้ยงแพะลุ่มน้ำเทพา อ.เทพา จ.สงขลา
3. กลุ่มนักธุรกิจผู้ทำคุณประโยชน์ทั่วไป นายนิมิตร ชัยธีระธิกุล ประธานสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
4. กลุ่มข้าราชการ นางสาวรานี วิสูตรธนาวิทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
คนดีศรีสงขลา 2548
ครั้งที่ 5 ประจำปี 2548 ผลการคัดเลือก "คนดีศรีสงขลา"ของคณธกรรมการมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่
1.กลุ่มเด็กและเยาวชน เด็กชายจุฑารพ ตุนภรณ์โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา
2. กลุ่มเกษตรกร นายทรงศักดิ์ ช่วยแก้วเกษตรกร อ.ระโนด จ.สงขลา
3.กลุ่มนักธุรกิจผู้ทำคุณประโยชน์ทั่วไป นายเกรียงไกร โซติวัฒนะพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัท โซติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
4.กลุ่มข้าราชการ นายโสภณ สุขโข ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา
คนดีศรีสงขลา 2549
ครั้งที่ 6 ประจำปี 2549 ผลการคัดเลือกของ คณะกรรมการมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ รับโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีสงขลา" ได้แก่
1. กลุ่มเด็กและเยาวชน นางสาววิณีนาถ สุรกำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
2. กลุ่มเกษตรกร นายแอ สายละอิด เกษตรกร อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3. กลุ่มนักธุรกิจ/ผู้ทำคุณประโยชน์ทั่วไป นางกังส์แสง ศรีสวัสดิ์นุภาพ
4. กลุมข้าราชการ นายสมพร ใช้บางยาง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

 วันที่เผยแพร่ 26 ส.ค. 2550
 วันที่บันทึกข้อมูล 29 ส.ค. 2550