ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เลือกให้รอดในภาวะเศรษฐกิจฝืด
 ชื่อเรื่อง  วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เลือกให้รอดในภาวะเศรษฐกิจฝืด
 ผู้เขียน  บ้านเมืองออนไลน์
 แหล่งข่าวหลัก  บ้านเมือง
 คอลัมน์ข่าว  การศึกษา, วัฒนธรรม, ศาสนา
 URL  http://www.banmuang.co.th/Education.asp?id=165606
 เนื้อหา ในช่วงที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ได้เห็นได้ยินข่าวบริษัทชั้นนำปลดคนงานเพื่อลดกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องหลายหมื่นคน ทำให้มีปัญหาตามมาอีกมากมาย โดยเฉพาะคนไทยก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน แม้ว่าจะไม่กระทบโดยตรงแต่ก็ต้องยอมรับว่าต้องรัดเข็มขัดกันตัวกิ่ว

      คนตกงานส่วนใหญ่มักจะขวนขวายหางานใหม่ในรูปแบบที่คุ้นเคย แต่ก็มีคนบางส่วนที่คิดเปลี่ยนงาน หันกลับมาเป็นนายตัวเองหากมีฝีมือใช้ได้ เช่น ขายอาหาร ซ่อมรถ ซ่อมโทรศัพท์ ฯลฯ แต่หากใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริม หรือบางทีอาจกลายเป็นอาชีพหลักไปก็ได้นั้น ถ้าท่านอาศัยอยู่ในแถวๆ ภาคใต้ก็ลองมองไปที่วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาก็ไม่เลว เพราะที่นี่เปิดสอนวิชาชีพต่างๆ ที่น่าสนใจมิใช่น้อย

       บ่ายแก่ๆ ของปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้โอกาสแวะไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนที่วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาโดยท่าน ผอ.อากาศ จันตระกูล  และท่านรอง ผอ.ศิริพร วิชัยดิษฐ ที่ให้การต้อนรับขับสู้พาชมวิทยาลัยด้วยตนเองได้เล่าถึงความเป็นมาของวิทยาลัยสารพัดช่างว่า เดิมชื่อหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15 สังกัดกองส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2511 ที่จังหวัดสตูล โดยเริ่มแรกใช้อาคารเก่าของโรงเรียนการช่างสตรีสตูล พ.ศ.2513 ได้ย้ายหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15 จากจังหวัดสตูล มาเปิดสอนที่จังหวัดสงขลา พ.ศ.2515 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกวิทยฐานะจากหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15 เป็นโรงเรียนสารพัดช่างสงขลา พ.ศ.2534 ยกวิทยฐานะเป็นวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

      อาชีพที่เปิดสอน อาทิ งานบริการคอมพิวเตอร์ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน พิมพ์ดีดไทย การปักลวดลาย ดอกไม้ประดิษฐ์ การทำผม ขนมอบหลากหลาย ตัดเย็บเสื้อผ้า

      วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา นับว่าเป็นวิทยาลัยเก่าแก่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการดำเนินงานเริ่มแรกนั้นเน้นไปที่สารพัดช่างเป็นหลัก ต่อมาภารกิจก็เปลี่ยนไปบ้าง เพิ่มการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แต่จุดเด่นก็เน้นการจัดหลักสูตรระยะสั้นอยู่เหมือนเดิม

      ในปัจจุบันนี้ ผอ.อากาศ เล่าว่า มีโครงการเด่นๆ ก็คือแผนกเคาะตัวถังพ่นสีซึ่งวิทยาลัยร่วมกับบริษัทโตโยต้า เพื่อผลิตช่างป้อนให้กับบริษัท และเพื่อให้เด็กได้ฝึกงานในบริษัท ทำให้ในขณะนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เพราะมีลูกค้าสนใจมาใช้บริการเคาะพ่นสีในวิทยาลัยจำนวนมาก นอกจากนี้วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลายังได้จัดทำโครงการพัฒนาเด็กที่มีสภาวะของระบบสมองไม่ปกติมาเรียนร่วมในการเคาะพ่นสีด้วยประมาณ 4-5 คน เพื่อเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนคู่ขนานในละแวกใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังร่วมมือกับทัณฑสถานชาย-หญิง ศูนย์ฝึกเยาวชนเขต 9 ซึ่งทางวิทยาลัยเข้าไปสอนระดับ ปวช.แผนกช่างเชื่อมสำหรับผู้ต้องขังชาย และระดับ ปวช.ด้านคหกรรมศาสตร์ สำหรับผู้ต้องขังหญิง ซึ่งประสบความสำเร็จอีกเช่นกัน เพราะผู้ต้องขังเหล่านี้เมื่อพ้นโทษก็จะมีอาชีพติดตัวต่อไป อีกทั้งวิทยาลัยสารพัดช่างยังดำเนินโครงการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือการสอนอาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีนักเรียนเก่าจากโรงเรียน ตชด.สนใจที่จะเข้ามาฝึกอาชีพจำนวนมากอีกเช่นกัน

      ผอ.อากาศ กล่าวต่อว่า  สำหรับวิชาที่เปิดใหม่ได้แก่แผนกช่างเชื่อม ขณะนี้เปิดในระดับ ปวช. 2 ซึ่งในความเป็นจริงแล้วจะมีผู้สนใจเรียนแผนกนี้น้อยมาก เนื่องจากงานหนัก นักเรียนจะรู้สึกเหนื่อยและร้อน ทางวิทยาลัยก็พยายามประชาสัมพันธ์โดยให้อาจารย์ออกไปชักชวนเด็กๆ ที่สนใจ และชี้ให้เห็นถึงผลดี จึงมีเด็กมาเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้ประมาณ 60 คน นอกจากนี้ยังดำเนินกิจกรรมคู่ขนานไปกับโรงเรียนปอเนาะ โดยทางวิทยาลัยสารพัดช่างจะมีครู อาจารย์ พร้อมอุปกรณ์สอนเสริมในเรื่องวิชาชีพในวันจันทร์ พุธ และศุกร์

      “โรงเรียนปอเนาะก็สอนวิชาสามัญอื่นๆ ไปตามปกติ ส่วนสารพัดช่างก็ไปสอนเสริมในด้านอาชีพ ซึ่งนักเรียนชายส่วนใหญ่จะสนใจเรียนด้านช่างไฟฟ้า ส่วนนักเรียนหญิงจะสนใจเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้า นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังร่วมมือกับทางจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมสอนวิชาชีพในหมู่บ้าน และให้บริการตัดผมฟรีในหมู่บ้านเป็นประจำทุกปี”

      “ถ้าถามว่าในมุมของผมแผนกใดมีคนสนใจเรียนมากที่สุด ผมก็ต้องมองย้อนหลังไปที่สายอาชีพที่ติดตลาดมีคนเรียนมาก วิทยาลัยอยู่มานานการพัฒนาจึงต้องมีมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงไปทีละแผนกเริ่มจากแผนกอุตสาหกรรมก่อน เช่น จัดซื้อครุภัณฑ์ ปรับปรุงห้องเรียนใหม่ เพราะผมถือว่าเด็กเมื่อจบไปแล้วทำงานในสถานประกอบการได้ดี เวลาเรียนจึงต้องได้อุปกรณ์ดี ทันสมัยไปเรียนด้วยเช่นกัน ในอนาคตก็จะปรับปรุงแผนกอาคารและครัวให้ดีขึ้น สื่อการเรียนการสอนปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ด้อยไปกว่าที่อื่น สิ่งประดิษฐ์ของเราก็ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภาคมาก็มาก”

      นอกจากนี้ยังมีโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดการเรียนการสอนพิมพ์ดีด เนื่องจากนักศึกษาเหล่านั้นก่อนที่จะเรียนการใช้คอมพิวเตอร์ควรมีพื้นฐานเรื่องพิมพ์ดีดเสียก่อน เพื่อเพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โดยในขณะนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมาเรียนประมาณ 80 คน ทางวิทยาลัยสารพัดช่างก็จะออกใบประกาศนียบัตรไปให้ เหมือนเรียนจบหลักสูตรระยะสั้นตามปกติ

      “ตอนนี้มีปัญหาคือเด็กออกกลางคันจำนวนหนึ่ง ที่ผ่านมาเด็กจะเลือกเรียนอาชีวะหรือเทคนิคก่อน จากนั้นจึงมาเรียนสารพัดช่าง ผมจึงต้องขอชมครูอาจารย์ของเราที่มีความพยายามและมีความเก่งที่ปั้นดินให้เป็นดาวได้ ตอนนี้มีเด็กเพิ่มมากขึ้น และการันตีคุณภาพได้ว่าจบแล้วมีงานทำ โดยเฉพาะในบริษัทน้ำมันที่จังหวัดสงขลามีหลายบริษัท เมื่อเด็กจบเราก็สอนเสริมด้านภาษาอังกฤษให้อีกนิด เด็กก็สามารถเข้าทำงานกับบริษัทน้ำมันใหญ่ๆ ได้สบายมาก นอกจากนี้ยังเปิดรับนักเรียนเพิ่มเติมใน 28 สาขา ท่านที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-7431-1590 ถึงวันที่ 7 พ.ค.52”

 วันที่เผยแพร่ 21 ก.พ. 2552
 วันที่บันทึกข้อมูล 3 มี.ค. 2552