ฐานข้อมูลข่าวและเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้
เจ้าหน้าที่

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลข่าวและเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้

            ฐานข้อมูลข่าวและเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเพื่อรวมฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้และฐานข้อมูลเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีอยู่เดิม พัฒนาให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน โดยใช้ชื่อใหม่ว่า ฐานข้อมูลข่าวและเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรวบรวมข่าวที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากสำนักพิมพ์ออนไลน์ต่าง ๆ ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 จนถึงปัจจุบัน และนำข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาทำการวิเคราะห์ เพื่ออธิบายปรากฎการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น และเพื่อศึกษาแนวโน้มและเฝ้าระวังสถานการณ์ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่อยอดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ข่าวทั้งหมดในคลัง
ข่าวที่ผ่านการตรวจสอบ
และเผยแพร่
ข่าวทั่วไป
ข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบ
จำนวนผู้เข้าชม

ทีมงานพัฒนา

จันทิมา จริยวัตกุล
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ
มัรวาน จูแซ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จุฑารัตน์ ปานผดุง
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรี ภัทธ์ เอมวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ