ฐานข้อมูลข่าวและเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้
เจ้าหน้าที่

ระบบเดิม

ระบบฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนใต้

   ระบบฐานข้อมูลข่าวชายแดนใต้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญ ที่เกิดจากการรวบรวมสถานการณ์ข่าว บทความการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ จากเว็บไซต์ออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่ายเว็บ ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบคือ ข่าวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน

ระบบฐานข้อมูลเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้

   ฐานข้อมูลเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Southern Border Area News Summarises) เป็นฐานข้อมูลที่วิเคราะห์เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสำนักพิมพ์ออนไลน์ต่างๆ ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแหล่งสารสนเทศที่ใช้อธิบายปรากฎการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาแนวโน้มและเฝ้าระวังสถานการณ์ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่อยอดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป